Phần mềm chia sẻ dữ liệu DCNM-LMS

Phần mềm chia sẻ dữ liệu

DCNM-LMS

  • Chia sẻ truyền thông từ máy tính trình bày từ xa
  • Màn hình chia sẻ được tự động đặt tỷ lệ

Phần mềm chia sẻ dữ liệu cho phép chia sẻ màn hình của một máy tính trình bày từ xa tới tất cả các màn hình của thiết bị hội thảo đa phương tiện DICENTIS. Chủ tọa hoặc người điều khiển cuộc họp có thể kích hoạt chế độ trình bày này. Khi chế độ trình bày được kích hoạt, màn hình của một máy tính trình bày từ xa sẽ được truyền qua mạng tới tất cả các thiết bị hội thảo đa phương tiện.
Tham khảo chi tiết tài liệu kỹ thuật thiết bị tại đây.

tư vấn về Sản phẩm & Dịch vụ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thương mại AIC
14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email: info@aictrading.vn – Điện thoại: (024)39.422.321/22
Website: aictrading.vn – Facebook: facebook.com/aictrading